Voorkeurmateries

skull_1692997_1920
Nieuwsbericht gepost op 09/05/2017

Mijn forensische expertise spitst zich toe op medico-legale zaken. Het lijkt me nuttig om op regelmatige basis een bijdrage neer te schrijven zodat het duidelijk wordt wanneer men een beroep wenst te doen op mijn advies- en dienstverlening. Tot slot beschik ik over een uitgebreid netwerk van professoren en academici met wie ik nauw samenwerk in het kader van zeer specifieke onderzoeksvragen.


Binnen de gerechtelijke geneeskunde maakt men gebruik van drie cruciale termen, namelijk manier van overlijden, het doodsmechanisme en de doodsoorzaak.

Terminologie

Onder manier van overlijden wordt verstaan: de onverwachte natuurlijke dood, het accidenteel overlijden, zelfmoord en moord.

Het doodsmechanisme beschrijft de abnormale fysiologische en/of biochemische staat van de doodsoorzaak. Wanneer een persoon overlijdt ten gevolge van een halsoversnijding, is het mogelijk dat verbloeding het doodsmechanisme is. De bloedvaten hebben door het scherp geweld een enorme snijverwonding opgelopen waardoor het lichaam op korte tijd teveel bloed verliest hetgeen bloedarmoede en zuurstoftekort tot gevolg heeft. Het hart krijgt te weinig bloed dat rond gestuwd kan worden naar de andere organen, waardoor er een hart- en longfalen zal plaatsvinden met de dood tot gevolg.

Tot slot kunnen doodsoorzaken enerzijds pathologische toestanden (ziekte) beschrijven, anderzijds kunnen uitwendige factoren verantwoordelijk zijn voor een overlijden. In de navolgende bijdragen zal ik deze externe factoren uitvoeriger bespreken. Ik geef alvast een opsomming:


  • Asfyxie (verdrinking, smoring, ophanging, strangulatie, wurging, dooddrukking, toxische gassen)
  • Scherp geweld (stekend, snijdend en hakkend)
  • Stomp geweld (licht, zwaar, verkeersongevallen)
  • Schotwonden
  • Elektrocutie
  • Fysische agentia (brand, hitte, koude)
  • Chemische agentia
  • Intoxicaties (su├»cidair, accidenteel, crimineel)

Desgewenst verdiep ik mij tevens in volgende materies: forensische odontologie, forensische botanica, haar en vezelonderzoek, ballistische criminalistiek, DNA-onderzoek, biologische sporen, bloedspat analyse, dactyloscopie, forensische entomologie,... .